1-(2-cyclohexylethyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H-benzimidazole

1-(2-cyclohexylethyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H-benzimidazole