1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine