ethyl 4-[(5-methoxy-2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine-1-carboxylate

ethyl 4-[(5-methoxy-2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine-1-carboxylate