[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl](4-methyl-3-nitrophenyl)methanone

[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl](4-methyl-3-nitrophenyl)methanone