1-(2,3-dimethylphenyl)-4-[(5-methoxy-2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(2,3-dimethylphenyl)-4-[(5-methoxy-2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine