N-(4-acetylphenyl)-3-amino-5-chloro-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

N-(4-acetylphenyl)-3-amino-5-chloro-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide