N-benzyl-5-chloro-2-(4-fluorophenoxy)-4,6-dimethylpyridine-3-carboxamide

N-benzyl-5-chloro-2-(4-fluorophenoxy)-4,6-dimethylpyridine-3-carboxamide