N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide

N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide