(4-methylphenyl){4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazin-1-yl}methanone

(4-methylphenyl){4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazin-1-yl}methanone