1-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-(2-fluorophenyl)piperazine

1-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-(2-fluorophenyl)piperazine