ethyl 5-({[(4-cyclohexylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)furan-2-carboxylate

ethyl 5-({[(4-cyclohexylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)furan-2-carboxylate