1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine

1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine