1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-[(4-ethylphenyl)sulfonyl]piperazine

1-(3-chloro-4-methylphenyl)-4-[(4-ethylphenyl)sulfonyl]piperazine