(4-{[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]amino}phenoxy)acetic acid

(4-{[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]amino}phenoxy)acetic acid