2-{2-[(2-methoxyphenyl)amino]-2-oxoethoxy}-N-phenylbenzamide

2-{2-[(2-methoxyphenyl)amino]-2-oxoethoxy}-N-phenylbenzamide