[4-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperazin-1-yl](3-nitrophenyl)methanone

[4-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperazin-1-yl](3-nitrophenyl)methanone