5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole

5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole