ethyl 4-[5-(2,4-dichlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoate

ethyl 4-[5-(2,4-dichlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoate