ethyl 4-(1,3-benzothiazol-2-ylcarbonyl)-1-(3-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate

ethyl 4-(1,3-benzothiazol-2-ylcarbonyl)-1-(3-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate