1-[(4-fluoro-3-methylphenyl)sulfonyl]-4-(2-methylphenyl)piperazine

1-[(4-fluoro-3-methylphenyl)sulfonyl]-4-(2-methylphenyl)piperazine