ethyl 5-acetyl-2-{[(2,3-dimethylphenoxy)acetyl]amino}-4-methylthiophene-3-carboxylate

ethyl 5-acetyl-2-{[(2,3-dimethylphenoxy)acetyl]amino}-4-methylthiophene-3-carboxylate