5-chloro-N-(4-ethoxyphenyl)-2-(ethylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxamide

5-chloro-N-(4-ethoxyphenyl)-2-(ethylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxamide