5-chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)-2-(ethylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxamide

5-chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)-2-(ethylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxamide