N-cyclohexyl-4-(2,4-dimethylphenyl)piperazine-1-carboxamide

N-cyclohexyl-4-(2,4-dimethylphenyl)piperazine-1-carboxamide