1-[2-[4-(4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-3-phenylurea

1-[2-[4-(4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-3-phenylurea