1-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)-3-(2-methylphenyl)urea

1-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)-3-(2-methylphenyl)urea