N-[4-(acetylamino)phenyl]-5-chloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxamide

N-[4-(acetylamino)phenyl]-5-chloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxamide