4-ethoxy-N-(2-thienylmethyl)benzenesulfonamide

4-ethoxy-N-(2-thienylmethyl)benzenesulfonamide