2-(methylthio)-N-(3-nitrophenyl)benzamide

2-(methylthio)-N-(3-nitrophenyl)benzamide