methyl [2-(4-phenylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate

methyl [2-(4-phenylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate