N-(2-{1-methyl-5-[(phenylsulfonyl)amino]-1H-benzimidazol-2-yl}ethyl)acetamide

N-(2-{1-methyl-5-[(phenylsulfonyl)amino]-1H-benzimidazol-2-yl}ethyl)acetamide