methyl 3,3-bis(3,4-dimethoxyphenyl)propanoate

methyl 3,3-bis(3,4-dimethoxyphenyl)propanoate