N-(2-methoxyphenyl)-2-[(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)amino]benzamide

N-(2-methoxyphenyl)-2-[(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)amino]benzamide