2-(3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)-N-(3,4-dimethylphenyl)acetamide

2-(3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)-N-(3,4-dimethylphenyl)acetamide