N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulfonamide

N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulfonamide