2-(3-methoxyphenyl)-6-nitro-1,3-benzoxazole

2-(3-methoxyphenyl)-6-nitro-1,3-benzoxazole