5-nitro-1-(2-phenylethyl)-1H-benzimidazole

5-nitro-1-(2-phenylethyl)-1H-benzimidazole