N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-(3-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide

N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-(3-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide