3-methyl-4-nitro-N-[(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]benzamide

3-methyl-4-nitro-N-[(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]benzamide