methyl [4-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl]carbamate

methyl [4-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl]carbamate