N-(3-bromo-4-methylphenyl)-1-methoxynaphthalene-2-carboxamide

N-(3-bromo-4-methylphenyl)-1-methoxynaphthalene-2-carboxamide