1-[4-(2-ethoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3,3-dimethylbutan-1-one

1-[4-(2-ethoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3,3-dimethylbutan-1-one