5-ethyl-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)thiophene-2-carboxamide

5-ethyl-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)thiophene-2-carboxamide