6-nitro-3-(1H-pyrazol-1-ylcarbonyl)-2H-chromen-2-one

6-nitro-3-(1H-pyrazol-1-ylcarbonyl)-2H-chromen-2-one