N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-5-bromothiophene-2-carboxamide

N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-5-bromothiophene-2-carboxamide