4-[(3-methyl-4-nitrophenoxy)acetyl]morpholine

4-[(3-methyl-4-nitrophenoxy)acetyl]morpholine