[4-(3,4-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl](4-methyl-3-nitrophenyl)methanone

[4-(3,4-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl](4-methyl-3-nitrophenyl)methanone