2-phenyl-4-(phenylsulfonyl)-5-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-oxazole

2-phenyl-4-(phenylsulfonyl)-5-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-oxazole