N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]-4-fluorobenzenesulfonamide

N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]-4-fluorobenzenesulfonamide