N-[4-[methyl(phenyl)carbamoyl]phenyl]furan-2-carboxamide

N-[4-[methyl(phenyl)carbamoyl]phenyl]furan-2-carboxamide